Kasutustingi-
mused

1. Isikuandmed

Andmekaitset puudutavaid küsimusi käsitletakse isikuandmete kaitse põhimõtetes.

 

2. Sisu

 

Veebisaidil www.nivea.ee (edaspidi „veebisait”) kasutatakse selliseid materjale nagu pildid, fotod, graafika, logod, videod, filmid, helifailid ja tekst (edaspidi „materjal”). See materjal on ettevõtte Beiersdorf AG, asukoht: Unnastr. 48, 20245 Hamburg, Saksamaa (edaspidi „Beiersdorf”), omand ning kaitstud autoriõiguse seaduse, kaubamärgiseaduse ja tööstusdisaini seaduse sätetega ning põhineb Saksamaa ja rahvusvaheliste seaduste kohastel isikuõigustel. Materjali kasutamine muudel kui puhtalt isiklikel eesmärkidel nõuab Beiersdorfi eelnevat kirjalikku nõusolekut. Sama nõue kehtib materjali mistahes muutmise korral, eelkõige tõlkimise või muul viisil töötlemise korral, ja materjali mistahes viisil edasiandmise korral. 

Kui materjal on selgesõnaliselt ette nähtud veebisaidilt allalaadimiseks (näiteks meediakeskuses), siis kehtivad veebisaidil esitatud spetsiaalsed kasutustingimused.

 

3. Vastutuse välistus

Kui kasutaja laadib materjali alla või kasutab seda mistahes muul viisil, siis toimub see kasutaja omal vastutusel. Beiersdorf ei vastuta mistahes kahju eest, mis kasutajale sellega seoses võib tekkida, eriti kui see puudutab andmeid, riist- või tarkvara. Eeltoodu ei mõjuta vastutust tahtluse ja raske hooletuse korral. Beiersdorf ei võta vastutust kolmandate isikute õiguste riive eest.

Veebisaidil olev informatsioon on nõutava hoolikusega koostatud ja kontrollitud. Beiersdorf ei võta siiski vastutust informatsiooni täpsuse, ajakohasuse ja täielikkuse eest. Veebisaidi eesmärgiks on jagada üldist teavet ning see ei asenda mingil moel arsti või spetsialisti nõuandeid. 

 

4. Hindamine 

Registreeritud kasutajatel on võimalus hinnata veebisaidi sisu toodete, tööprotsesside või muude aspektide osas. Kui kasutaja annab oma hinnangu, annab ta Beiersdorfile õiguse kasutada seda hinnangut kõikjal ja määramata ajaks. Beiersdorf võib avaldada ja levitada seda hinnangut piiramatult, st mistahes kasutamisvormis ja keskkonnas, nii veebis kui ka veebiväliselt. Lisaks on Beiersdorfil õigus hinnangut lühendada. Kui kasutaja esitab hinnangut andes oma nime, on Beiersdorfil õigus, kuid mitte kohustus, hinnangut avaldades nimetada kasutaja nime.

Hinnangut ja/või kommentaari esitades tagab kasutaja ka, et ta ei esita teadlikult ebatäpset hinnangut, ega anna ka hinnangut, (a) mis rikub Saksamaa autoriõiguse seadust või kolmandate isikute muid õigusi; (b) mis rikub õigusaktide sätteid või ametlikke määrusi; (c) mis on laimav, halvustav, solvav või diskrimineeriv mõne üksikisiku või ettevõtte suhtes; (d) mille eest ta on saanud tasu või muud hüve kolmandalt isikult; (e) mis sisaldab muude veebisaitide, aadresside, e-posti aadresside, kontaktandmete või telefoninumbritega seotud teavet; või (f) mis sisaldab arvutiviirusi, ussviirusi või muid potentsiaalselt kahjulikke arvutiprogramme või faile. Beiersdorf jätab endale õiguse kustutada ebaseadusliku sisuga hinnangud, esmajoones diskrimineerivad hinnangud, hinnangud, mis propageerivad vägivalda, pornograafilise või rassistliku sisuga hinnangud või hinnangud, mis sisaldavad ahelkirju, masspostitusi või muid rämpsposti vorme, või mitte avaldada sellist sisu oma veebisaidil. 

 

5. Õiguslikud tagajärjed

Beiersdorf jätab endale õiguse blokeerida kasutaja juurdepääsu sisselogimisalale, kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi ja/või mistahes seadusesätteid. Sellisel juhul ei lubata enam selle ala kasutamist ja mistahes edasine kasutamine on seega ebaseaduslik. Beiersdorf jätab endale õiguse algatada menetlus omavolilise kasutuse ja mistahes õiguste rikkumise korral, eelkõige isikuõiguste, kaubamärkide, disaini, autoriõiguste ja muude intellektuaalse omandi õiguste rikkumise korral, kas tsiviil- või karistusõiguse alusel.

Juhul kui kasutustingimustes sisaldub mõni kehtetu või õigustühine säte, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste kehtivust.

Seoses tehniliste uuenduste ja õiguslike muudatustega kaasajastatakse käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt; viimati tehti seda 2015. aasta aprillis. Kui soovid teavitada meid mistahes õiguste rikkumisest meie veebisaidil, võta meiega ühendust aadressil Beiersdorf AG, Unnastr. 48, D-20245 Hamburg, Saksamaa, tel +49 (0) 40 49090.